REGULAMIN
§ 1

Postanowienia ogólne1.1. Niniejszy Regulamin określa:

a/ zasady korzystania ze sklepu internetowego Majsterek,

b/ warunki sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na

odległość,

c/ prawa Klienta będącego konsumentem,

d/ zasady korzystania z usług dostępnych w sklepie internetowym Majsterek (na stonie www.sklepmajsterek.pl).1.2. Definicje:

Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu u Sprzedającego, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towaru lub korzystający z usług sklepu internetowego Majsterek w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta - usługa udostępniana bezpłatnie w ramach sklepu internetowego Majsterek pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą adresu e-mail i hasła. Logowanie do Konta Klienta następuje po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego Majsterek, umożliwiająca łatwy dostęp do wybranych przez Klienta towarów do zakupu, ustalenie szczegółowych danych zamówienia oraz ich zmianę.

Rejestracja - procedura zakładania Konta Klienta;

Sklep Internetowy Majsterek– serwis internetowy prowadzony przez Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK dostępny pod adresem ww.sklepmajsterek.pl, prowadzący sprzedaż towarów poprzez sieć Internet;

Sprzedający, Właściciel sklepu internetowego Majsterek - Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK w Węgrzcach przy ulicy Warszawskiej 38, Węgrzce 32-086, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 678-272-03-02, Regon 120770127.

Towar - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.


§ 2

Zasady korzystania ze sklepu internetowego Majsterek2.1. Do korzystania ze sklepu internetowego Majsterek, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari)

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).2.2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego Majsterek zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności w celu przeglądania dostępnych w sklepie internetowym Majsterek towarów, ich zamawiania i zakupu. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu dokonania zakupu w sklepie internetowym Majsterek lub utworzenia „Konta Klienta”.

2.3. Właściciel sklepu internetowego Majsterek nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w jego działalności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością urządzeń i infrastruktury technicznej Klienta ze sklepem internetowym Majsterek;

2.4. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym Majsterek:

a/ korespondencyjnie pod adresem: Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul.

Warszawska 38, Węgrzce 32-086,

b/ telefonicznie pod numerami: 791-394-411, 501-315-999, 12 285-72-87 w godz.

pn - pt  7:00 - 19:00

sob      7 :00 - 16:00

nd- nieczynne

opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora, z którego korzysta Klient;

c/ poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego w zakładce

„Kontakt z nami”,

d/ poprzez e-mail: sklep@sklepmajsterek.pl lub zamowienia@sklepmajsterek.pl


§ 3

Warunki sprzedaży towarów

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość3.1. Zasady ogólne

3.1.1. Informacje o towarach zamieszczone w sklepie internetowym Majsterek nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

3.1.2. Podane w sklepie internetowym Majsterek ceny towarów są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.

3.1.3. Ceny towarów w sklepie internetowym Majsterek mogą ulegać zmianom. Zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany.

3.1.4. Cena towaru w sklepie internetowym Majsterek może się różnić od ceny w sklepie stacjonarnym w Węgrzcach przy ul. Warszawskiej 38 i w serwisie www.allegro.pl.

  3.1.5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek w zakresie nie określonym Regulaminem serwisu www.allegro.pl.

3.1.6. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli realizacja jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci wszelkie otrzymane od niego kwoty.

3.2. Składanie zamówień

3.2.1. Kupujący może składać Zamówienia na następujące sposoby:

3.2.2. Zamówienia w sklepie internetowym Majsterek oraz poprzez stronę www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Możliwe są okresowe przerwy w dostępie do sklepu internetowego Majsterek spowodowane prowadzoną inwentaryzacją, konserwacją a także w sytuacji awarii. Telefoniczne zamawianie towarów jest możliwe w dni robocze w godzinach 7.00 – 19.00, w sobotę w godzinach 7:00-15:00.

3.2.3. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego Majsterek oraz strony www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego na nich zamieszczonego i postępowanie zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

3.2.4. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego – w zależności od sposobu złożenia zamówienia - jest prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego lub podanie przez telefon danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku składania zamówień telefonicznie, warunkiem ich realizacji jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji zamówienia, obejmujących w szczególności: wybrany towar lub towary, jego ilość, danych Klienta, czyli: imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy. Zakres niezbędnych danych może być różny w zależności od wybranego przez Klienta sposobu realizacji zamówienia.

3.2.5. Podanie przez Klienta adresu e-mail w przypadku zamówień składanych telefonicznie sprawia, że dalsze etapy relizacji zamówienia są takie same jak dla zamówień składanych poprzez sklep internetowy Majsterek.

3.2.6. Podczas telefonicznego składania zamówień Sprzedający przekaże Klientowi informacje dotyczące: głównych cech świadczenia, swoich danych identyfikujących, adresie, adresie e-mail, łącznej cenie towaru (towarów) wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie dostawy lub odbioru towaru, prawie odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. W razie zawarcia w powyższy sposób umowy, Sprzedający potwierdzi jej istotne elementy na piśmie.

3.2.7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego Majsterek można składać kontaktując się na jeden z wymienionych w punkcie 2.4. §2 nin. Regulaminu sposobów. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedający powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3.2.8. Dane osobowe, które przekazuje Klient są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia lub w zakresie określonym zgodą Klienta. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji Konta Klienta oraz w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym Majsterek. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody może uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego Majsterek oraz dokonywanie zakupów. Administratorem danych jest Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK.3.3. Umowa sprzedaży.

3.3.1. Umowa Sprzedaży towaru zostaje zawarta:

- w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji w odniesieniu do zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego Majsterek lub strony www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek,
-    najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy w odniesieniu do zamówień składanych telefonicznie.


3.3.2. Sprzedający niezwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy.

3.3.3. Złożenie przez Klienta zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedającego oznacza po stronie Klienta obowiązek zapłaty za zamówione towary. Jeżeli Klient nie uiści pełnej ceny za towary wynikające z zamówienia Sprzedający:

a/ wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie zapłaty a po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy i anuluje zamówienie, jeżeli Klient wybrał jako formę zapłaty przedpłatę,

b/ wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie zapłaty a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy lub dochodzić zapłaty, jeżeli Klient wybrał zapłatę przy odbiorze towaru.


3.3.4. Jeżeli po zawarciu umowy którakolwiek ze stron oświadczy, że nie spełni swojego świadczenia, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.


3.4. Dostawa i odbiór towarów

3.4.1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską, chyba że Klient wybierze odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Węgrzcach przy ulicy Warszawskiej 38. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach od 07:00 do 19:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3.4.2. Towary dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy jej odbierać i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

3.4.3. Dla zamówień złożonych do godz. 15.00 towary zostaną wysłane tego samego lub najbliższego dnia roboczego, w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru. Zamówienia złożone po 15:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego najbliższego dnia roboczego.

3.4.4. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata wysyłka towaru następuje tego samego lub najbliższego dnia roboczego po wpłynięciu pełnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w ING Bank Śląski S.A. nr : 18 1050 1445 1000 0022 5312 5906. Zamówienia nieopłacone przez 5 dni kalendarzowych będą anulowane a Sprzedający postąpi zgodnie z § 3 ppkt 3.3.3.a/.

3.4.5. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru zgodnie z podpunktem 3.4.3. i 3.4.4. §3 nin. Regulaminu.

3.4.6. W przypadku niemożności wysłania towaru z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, Sprzedający uzgodni z Klientem indywidualny czas realizacji.

3.4.7. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku a w przypadku zamówień składanych telefonicznie Sprzedający infomuje o nich w chwili składania zamówienia.

3.5. Rękojmia i reklamacje

3.5.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

3.5.2. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej wady sprzedanego towaru kontaktując się na jeden z wymienionych w §2 pkt 2.4. nin. Regulaminu sposobów. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji, rodzaj wady i chwilę jej ujawnienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedający powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3.5.3. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. Jeżeli towar jest objęty gwarancją producenta jej warunki określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych załączonych wraz z kartą gwarancyjną do towaru.
§ 4 Uprawnienie Klienta będącego konsumentem

do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i jego skutki4.1. Prawo konsumenta odstąpienia od umowy.

4.1.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

4.1.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a/ w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru,

b/ w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno,

c/ którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

d/ zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

4.1.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysyłając pismo pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną zgodnie z §2 pkt 2.4. nin. Regulaminu. 
Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu formularza. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.  

4.1.4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie będzie przysługiwało Klientowi w odniesieniu do umów:

a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.2. Skutki odstąpienia od umowy.

4.2.1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez w sklepie internetowym Majsterek), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany będzie w ten sam sposób, jaki został przez Klienta wybrany podczas zamawiania towaru, chyba że Klient uzgodni ze Sprzedającym inny sposób.

4.2.2. Sprzedający może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany towar należy odesłać lub zwrócić na adres sklepu stacjonarnego, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

4.2.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, przy składaniu zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu.

4.2.4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 5 Zasady korzystania z usług dostępnych w sklepie internetowym Majsterek5.1. W sklepie internetowym Majsterek możliwe jest bezpłatne korzystanie z następującycy usług:

a/ nabywania towarów zamieszczonych na stronie www.sklepmajsterek.pl,

b/ uzyskiwania informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym Majsterek,

c/ utworzenia Konta Klienta.

5.2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez rejestrację. W celu przeprowadzenia rejestracji należy na stronie http://www.sklepmajsterek.pl/ wybrać zakładkę „Zaloguj się” lub „Moje konto” i wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

5.3. Warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do nawiązania, wykonywania, zmiany i rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną. Klienta może także udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5.4. Po utworzeniu Konta Klienta dostęp do niego możliwy jest poprzez zalogowanie się. W celu zalogowania się należy korzystając z zakładki „Zaloguje się” lub „Moje konto” wypełnić formularz logowania używając podanych przy rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta.

5.5. W celu usunięcia Konta Klienta należy wysłać żądanie jego usunięcia na adres poczty elektronicznej zamowienia@sklepmajsterek.pl lub sklep@sklepmajsterek.pl korzystając z adresu e-mail aktualnie używanego do logowania.

5.6. Klient posiadający Konto Klienta ma dostęp do historii swoich zamówień, może składać zamówienia poprzez swoje Konto, korzystać ze specjalnych rabatów i promocji oraz otrzymywać informacje handlowe.

5.7. Klientom posiadającym Konto Klienta Sprzedajacy ma prawo, według swego uznania, udzielać indywidualnych rabatów i obejmować specjalnymi promocjami na dostępne w sklepie internetowym Majsterek towary.


§ 6 Pozostałe postanowienia

6.1. Dane osobowe Klienta są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmian, żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz usunięcia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

6.2.1 W stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto Klienta, zmiana jest skuteczna w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klienci informowani są o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji elektronicznej na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się do Konta Klienta. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu. Otrzymanie przez Sprzedającego oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu powoduje usunięcie Konta Klienta.

6.2.2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania administratorów serwerów pocztowych polegające na usuwaniu lub blokowaniu przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta jak również za usuwanie lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez używane na komputerze Klienta oprogramowania.

6.4. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Sprzedającym mogą być rozstrzygane polubownie, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Załącznik nr 1 do RegulminuPOUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (tylko dla konsumentów)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy

lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji

o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysyłając pismo

pocztą na adres Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul. Warszawska 38, Węgrzce 32-086 lub

pocztą elektroniczną na adres e-mail:zamowienia@sklepmajsterek.pl lub sklep@sklepmajsterek.pl ).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,

w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających

z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o

Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,

jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo

na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym

poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz

przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest

maksymalnie na kwotę około 500 PLN. cena jest zależna od wielkości oraz wagi przesyłki.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.