Polityka prywatności

Polityka prywatności
w Sklepie Internetowym Majsterek

§1

1.1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Administratora od użytkowników Internetu (dalej: „Użytkowników”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego Majsterek dostępnego pod adresem: http://www.sklepmajsterek.pl/ (dalej: „Sklep Internetowy”) oraz internetowych platform handlowych i ogłoszeniowych, jak również prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o stosowaniu plików „cookies”.
1.2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administratorem”) jest: Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul. Warszawska 38, Węgrzce 32-086, tel.: 12 285-72-87, 791-394-411, e-mail: sklep@sklepmajsterek.pl.

§2


2.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i wywiązania się z obowiązków prawnych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiegać naruszeniom ochrony danych osobowych.
2.2. Administrator systematycznie kontroluje przestrzegania procedur i zaleceń oraz sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej: „RODO”.

§3

3.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu zawarcia i wykonania umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3.2. Administrator przetwarza dane osobowe również jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora są m.in.: dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostosowywanie asortymentu do oczekiwań klientów, marketing bezpośredni własnych produktów i usług, ochrona dóbr osobistych Administratora, zapewnienie bezpieczeństwa danych i mienia Administratora oraz jego pracowników, klientów i kontrahentów, zapobieganie oszustwom, utrzymywanie rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie ze Sklepu Internetowego.
3.3. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzane są gdy jest to niezbędne do wypełnenia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, np. dla celów podatkowych i rachunkowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3.4. Przetwarzanie danych w innym niż opisane w pkt. 3.1 – 3.3 nin. paragrafu celu, następuje tylko na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dotyczą.
3.5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy: RODO lub prawa polskiego, w szczególnosci: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.
3.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy lub świadczenia usługi, a następnie przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji oraz okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego.
3.7. Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:
3.7.1. poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach danych przez osobę, której dotyczą,
3.7.2. poprzez pliki “cookies”.

§4

4.1. Dane podawane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu : dokonania zamówienia, zapytania przez formularz kontaktowy, utworzenia Konta Klienta.
4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia, gdy są konieczne do zawarcia i realizacji umowy lub świadczenia usług drogą elektroniczną.
4.3. Administrator przetwarza następujące dane: imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (NIP w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adresy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie, historie zamówień.


§5

5.1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego nie są zbierane dane w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
5.2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególnoości pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki cookies umożliwiają rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie.
5.3. Podmiotem zarządzającym plikami cookies jest Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul. Warszawska 38, Węgrzce 32-086. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem dostawców usług technicznych wykorzystywanych w Sklepie Internetowym oraz firmy zajmujące się pozycjonowaniem Sklepu Internetowego.
5.4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:
5.4.1. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z niego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
5.4.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.4.3. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie się logować;
5.5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5.6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 5.6.1 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
5.6.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
5.6.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
5.6.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5.6.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5.8. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
5.9. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
5.10. Zablokowanie, usunięcie lub inne ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
5.11. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu Użytkownika.


§6

6.1. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom nieuprawnionym.
6.2. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom, których dane dotyczą, osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy zawartej z Administratorem, organom państwowm lub organom samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.
6.3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności mogą to być nastepujące kategorie podmiotów: firmy przewozowe, kurierzy, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące usługi: informatyczne, księgowe, prawne.
6.4. Administrator udostępnia dane Użytkownika oranowi nadzorczemu oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
6.5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7

7.1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przeniesienia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
na zasadach i w trybie określonym w art. 15 -21 RODO.
7.2. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarznia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Po wniesieniu sprzeciwu przez osobe, której dane dotyczą Administrator nie będzie przetwarzał już tych danych osobowych, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.4. W szczególności, w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.
7.5. Realizacja powyższych praw osoby, której dane dotyczą następuje poprzez kontakt z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Administratora wskazane na wstępie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
7.6. W celu dopasowania oferty Sklepu Internetowego do oczekiwań swoich Klientów, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator może stosować profilowanie, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.
7.7. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§8

8.1. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych, w stym zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
8.2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło do Konta Klienta przed ujawnieniem osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za jego ujawnienie osobom trzecim lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
8.3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o korzystaniu z jego Konta przez osoby trzecie i o wszelkich naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
8.4. Administrator stosuje szyfrowanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego poprzez stosowanie protokołu transmisji SSL.


§9

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie.
9.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego.
9.3. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
9.4. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul. Warszawska 38, Węgrzce 32-086, tel.: 12 285-72-87, 791-394-411, e-mail: sklep@sklepmajsterek.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl