Regulamin

REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.05.2018

1.1. Niniejszy Regulamin określa:
a/ zasady korzystania ze sklepu internetowego Majsterek, 
b/ warunki sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
c/ prawa Klienta będącego konsumentem,
d/ zasady korzystania z usług dostępnych w sklepie internetowym Majsterek  (na stonie www.sklepmajsterek.pl).

1.2. Definicje:

Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osobaprawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu u Sprzedającego, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela 
ustawowego na dokonanie takiej czynności;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towaru lub korzystający z usług sklepu internetowego Majsterek w zakresie nie
związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta - usługa udostępniana bezpłatnie w ramach sklepu internetowego Majsterek pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności.

Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą adresu e-mail i hasła. Logowanie do Konta Klienta następuje po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego Majsterek, umożliwiająca łatwy dostęp do wybranych przez Klienta towarów do zakupu, ustalenie szczegółowych danych zamówienia 
oraz ich zmianę.

Rejestracja - procedura zakładania Konta Klienta;

Sklep Internetowy Majsterek – serwis internetowy prowadzony przez Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK dostępny pod adresem  ww.sklepmajsterek.pl, prowadzący sprzedaż
towarów poprzez sieć Internet; Sprzedający, Właścicielsklepu internetowego Majsterek- Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK w Węgrzcach przy ulicy Warszawskiej 38, Węgrzce 32-086, wpisany do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 678-272-03-02, Regon 120770127.

Towar - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

§ 2 
 Zasady korzystania ze sklepu internetowego Majsterek

2.1. Do korzystania ze sklepu internetowego Majsterek, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari)
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego Majsterek zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności w celu przeglądania dostępnych
w sklepie internetowym Majsterek towarów, ich zamawiania i zakupu.  Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu dokonania zakupu w sklepie 
internetowym Majsterek lub utworzenia „Konta Klienta”.

2.3. Właściciel sklepu internetowego Majsterek nie ponosi odpowiedzialności za zakłóceniai przerwy w jego działalności spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością urządzeń i infrastruktury technicznej Klienta ze sklepem internetowym Majsterek;

2.4.  Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym Majsterek:
a/ korespondencyjnie pod adresem: Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul. Warszawska 38, Węgrzce 32-086,
b/  telefonicznie pod numerami: 791-394-411, 501-315-999, 12 285-72-87 w godz.pn. -pt : 7:00 -19:00, sobota: 7:00 -16:00 – opłata za połączenie zgodna z taryfą
 operatora, z którego korzysta Klient;
c/  poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego w zakładce „Kontakt z nami”,
d/  poprzez e-mail: sklep@sklepmajsterek.pl lub zamowienia@sklepmajsterek.pl

§ 3  
Warunki sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

3.1. Zasady ogólne
  3.1.1. Informacje o towarach zamieszczone w sklepie internetowym Majsterek nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
  3.1.2. Podane w sklepie internetowym Majsterek ceny towarów sącenami brutto i niezawierają kosztów dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.  
  3.1.3. Ceny towarów w sklepie internetowym Majsterek mogą ulegać zmianom. Zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany.
  3.1.4. Cena towaru w sklepie internetowym Majsterek może się różnić od ceny w sklepie stacjonarnym w Węgrzcach przy ul. Warszawskiej 38 i w serwisie  www.allegro.pl.
  3.1.5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek w 
zakresie nie określonym Regulaminem serwisu  www.allegro.pl.
  3.1.6. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżelirealizacja jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru. W takiej sytuacji 
Sprzedający najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci wszelkie otrzymane od niego kwoty. 
 

3.2.  Składanie zamówień
  3.2.1. Kupujący może składać Zamówienia:
–za pośrednictwem sklepu internetowego Majsterek pod adresem www.sklepmajsterek.pl,
–za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek,
–telefonicznie pod numerami telefonów: 791-394-411 lub 501-315-999.
  3.2.2. Zamówienia w sklepie internetowym Majsterek oraz poprzez stronę www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Możliwe 
są okresowe przerwy w dostępie do sklepu internetowego Majsterek spowodowane prowadzoną inwentaryzacją, konserwacją a także w sytuacjiawarii. Telefoniczne zamawianie towarów jest 
możliwe w dni robocze w godzinach 7.00 – 19.00, w sobotę w godzinach 7:00-15:00.
  3.2.3. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego Majsterek oraz strony www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego na nich zamieszczonego i postępowanie zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
  3.2.4. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego – w zależności od sposobu złożenia zamówienia - jest prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego lub podanie przez telefon danych 
niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakres niezbędnych danych może być różny w zależności od wybranego przez Klienta sposobu realizacji zamówienia. W przypadku składania zamówień telefonicznie, warunkiem ich realizacji jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji zamówienia, obejmujących w szczególności: wybrany towar lub towary, jego ilość, danych Klienta, czyli: imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia
  3.2.5.  Podanie przez Klienta adresu e-mail w przypadku zamówień składanych telefonicznie sprawia, że dalsze etapy relizacji zamówienia są takie same jak dla zamówień składanych poprzez sklep internetowy Majsterek.
  3.2.6. Podczas telefonicznego składania zamówień Sprzedający przekaże Klientowi informacje dotyczące: głównych cech świadczenia, swoich danych identyfikujących, adresie, adresie e-mail, łącznej cenie towaru (towarów) wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie dostawy lub odbioru towaru, prawie odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. W razie zawarcia w powyższy sposób umowy, Sprzedający potwierdzi jej istotne elementy na piśmie.
  3.2.7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego Majsterek można składać kontaktując się na jeden z wymienionych w punkcie 2.4. §2 nin. Regulaminu sposobów. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedający powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
  3.2.8.  Dane osobowe, które przekazuje Klient są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia lub w zakresie określonym zgodą Klienta. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji Konta Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody może uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego 
Majsterek oraz dokonywanie zakupów. Administratorem danych jest Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK. 
 

3.3. Umowa sprzedaży.
 

  3.3.1. Umowa Sprzedaży towaru zostaje zawarta:
-  w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji w odniesieniu do zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego Majsterek lub strony www.allegro.pl/sklep/23718346_majsterek, 
- najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy w odniesieniu do zamówieńskładanych telefonicznie.
  3.3.2. Sprzedający niezwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy.   
  3.3.3. Złożenie przez Klienta zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedającego oznacza po stronie Klienta obowiązek zapłaty za zamówione towary. Jeżeli Klient nieuiści pełnej ceny za towary wynikające z zamówienia Sprzedający:
 

a/ wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie zapłaty a po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy i anuluje zamówienie, jeżeli Klient wybrał jako formę zapłaty przedpłatę,
b/ wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie zapłaty a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy lub dochodzić zapłaty, jeżeli Klient wybrał zapłatę przy odbiorze towaru.
 

3.3.4. Jeżeli po zawarciu umowy którakolwiek ze stron oświadczy, że nie spełni swojego świadczenia, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

3.4. Dostawa i odbiór towarów
  3.4.1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską, chyba że Klient wybierze odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Węgrzcach przy ulicy Warszawskiej 38. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach od 07:00 do 19:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3.4.2. Towary dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy jej odbierać i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
  3.4.3. Dla zamówień złożonych do godz. 15.00 towary zostaną wysłane tego samego lub najbliższego dnia roboczego, w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru. Zamówienia złożone po 15:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego najbliższego dnia roboczego. 
  3.4.4. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata wysyłka towaru następuje tego samego lub najbliższego dnia roboczego po wpłynięciu pełnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w ING Bank Śląski S.A. nr : 18 1050 1445 1000 0022 5312 5906. Zamówienia nieopłacone przez 5 dni kalendarzowych będą anulowane a Sprzedający postąpi zgodnie z § 3 ppkt 3.3.3.a/.
  3.4.5. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahańkoniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru zgodnie z podpunktem 3.4.3. i 3.4.4. §3 nin. Regulaminu. 
  3.4.6.  W przypadku niemożności wysłania towaru z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, Sprzedający uzgodni z Klientem indywidualny czas realizacji.
  3.4.7. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w Koszyku a w przypadku zamówień składanych telefonicznie Sprzedający infomuje o nich w chwili składania zamówienia.

3.5. Rękojmia i reklamacje
  3.5.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 
  3.5.2. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej wady sprzedanego towaru kontaktując się na jeden z wymienionych w §2 pkt 2.4. nin. Regulaminu sposobów. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji, rodzaj wady i chwilę jej ujawnienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego, a gdyby 
to nie było możliwe, Sprzedający powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
  3.5.3. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. Jeżeli towar jest objęty gwarancją producenta jej warunki określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych załączonych wraz z kartą gwarancyjną do towaru.

§ 4 
Uprawnienie Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i jego skutki

4.1. Prawo konsumenta odstąpienia od umowy.
  4.1.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
  4.1.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a/ w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niżprzewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru,
b/ w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno,
c/ którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach, 
d/ zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów. 
  

  4.1.3. Aby skorzystaćz prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysyłając pismo pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną zgodnie z §2 pkt 2.4. nin. Regulaminu. Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu formularza.
Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. 
  4.1.4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie będzie przysługiwało  Klientowi w odniesieniu do umów:

a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
b/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
d/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.2. Skutki odstąpienia od umowy.
  4.2.1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez w sklepie internetowym Majsterek), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w 
którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotpłatności dokonywany będzie w ten sam sposób, jaki został przez Klienta wybrany podczas zamawiania towaru, chyba że Klient uzgodni ze Sprzedającym inny sposób.
  4.2.2. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany towar należy odesłać lub zwrócić na adres sklepu stacjonarnego, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 
  4.2.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, przy składaniu zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu.
  4.2.4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

§ 5
Zasady korzystania z usług dostępnych w sklepie internetowym Majsterek

 

5.1. W sklepie internetowym Majsterek możliwe jest bezpłatne korzystanie z następującycy usług:

a/ nabywania towarów zamieszczonych na stronie www.sklepmajsterek.pl,
b/ uzyskiwania informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym Majsterek,
c/ utworzenia Konta Klienta.

5.2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez rejestrację. W celu przeprowadzenirejestracji należy na stronie http://www.sklepmajsterek.pl/ wybrać zakładkę „Zaloguj się” lub „Moje konto” i wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

5.3. Warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do nawiązania, wykonywania, zmiany i rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną. Klient może także udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5.4.  Po utworzeniu Konta Klienta dostęp do niego możliwy jest poprzez zalogowanie się. W celu zalogowania się należy korzystając z zakładki „Zaloguje się” lub „Moje konto” wypełnić formularz logowania używając podanych przy rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta.

5.5.  W celu usunięcia Konta Klienta osoba, do której Konto jest przypisane powinna wysłać żądanie jego usunięcia wraz z danymi umożliwiajacymi jej identyfikację na adres poczty elektronicznej 
sklep@sklepmajsterek.pl korzystając z adresu e-mail aktualnie używanego do logowania.

5.6. Klient posiadający Konto Klienta ma dostęp do historii swoich zamówień, może składać zamówienia poprzez swoje Konto, korzystać ze specjalnych rabatów i promocji oraz otrzymywać informacje handlowe.

5.7. Klientom posiadającym Konto Klienta Sprzedajacy ma prawo, według swego uznania, udzielać indywidualnych rabatów i obejmować specjalnymi promocjami na dostępne w sklepie internetowym Majsterek towary.

 

§ 6 
Dane osobowe

 

6.1. Dane osobowe Klienta są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanej dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych jest: Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul. Warszawska 38, Węgrzce 32-086, tel.: 791-394-411,  (12) 285-72-87, e-mail:  sklep@sklepmajsterek.pl

6.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się  w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym przykładowo do: zapewnienia obsługi transakcji zawieranych poprzez Sklep Internetowy Majsterek dostępny pod adresem ww.sklepmajsterek.pl oraz za pośrednictwem internetowych platform handlowych i ogłoszeniowych jak np.: Allegro, OLX – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W celu świadczenia usługi Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego Majsterek przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Administrator   przetwarza dane osobowe również jeśli jest to niezbędne do celówwynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora są: dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną  działalnością  gospodarczą, marketing bezpośredni własnych produktów i usług, ochron  dóbr osobistych Administratora, zapewnienie bezpieczeństwa danych i mienia Administratora oraz jego pracowników, klientów i kontrahentów, zapobieganie oszustwom.Dodatkowo, dane osobowe przetwarzane są gdy jest to niezbędne do wypełnenia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, np. dla celów podatkowych i rachunkowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy: RODO lub prawa polskiego, w szczególnosci: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

6.4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy, w szczególności podmioty świadczące usługi: informatyczne, kurierskie, księgowe, prawne.

6.5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

6.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy lubś wiadczenia usługi, a następnie przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji oraz okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego.

6.7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
–ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
–wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
–przeniesienia danych,
–cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
–wniesienia   skargi   do   organu   nadzorczego   –   Generalnego   Inspektora   Danych   Osobowych, na zasadach, w granicach i w trybie określonym w RODO.

6.8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem. Jednakże, podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail i tel. kontaktowego przy każdej transakcji zawieranej poprzez Sklep Internetowy Majsterek lub za pośrednictwem platform handlowych i ogłoszeniowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie skutkowało będzie nie zawarciem umowy.

6.9. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu

 

§ 7 
Pozostałe postanowienia

 

7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 
  7.1.1 W stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto Klienta, zmiana jest skuteczna w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klienci informowani są o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji elektronicznej na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się do Konta Klienta. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego
Regulaminu. Otrzymanie przez Sprzedającego oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu powoduje usunięcie Konta Klienta. 
  7.1.2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, chyba że przepisy prawa stanowia inaczej.

7.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania administratorów serwerów pocztowych polegające na usuwaniu lub blokowaniu przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta jak również za usuwanie lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez używane na komputerze Klienta oprogramowania.

7.3. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Sprzedającym mogą być rozstrzygane polubownie, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

 

Załącznik nr 1 do Regulminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (tylko dla konsumentów)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie   rzeczy   lub   w   którym   osoba   trzecia   inna   niż  przewoźnik   i   wskazana   przez   Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzjio   odstąpieniu   od   niniejszej   umowy   w   drodze   jednoznacznego  oświadczenia   (wysyłając   pismo pocztą  na  adres  Grzegorz  Wnęk  F.H.U.   MAJSTEREK,  ul.Warszawska  38,  Węgrzce  32-086  lubpocztą elektroniczną na adres  e-mail:  sklep@sklepmajsterek.pl ).
Mogą  Państwo   skorzystać  z   wzoru   formularza   odstąpienia   od   umowy,   jednak   nie   jest   to obowiązkowe. Aby   zachować  termin   do   odstąpienia   od   umowy,   wystarczy,   aby   wysłali  Państwo   informację dotyczącą  wykonania   przysługującego   Państwu   prawa   odstąpienia   od   umowy   przed   upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W   przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego   przez   Państwa   sposobu   dostarczenia   innego   niż  najtańszy   zwykłysposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni   od   dnia,   w  którym   zostaliśmy   poinformowani   o   Państwa   decyzji   o   wykonaniu   prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobó wpłatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się  Państwo   na   inne   rozwiązanie;   w   każdym   przypadku   nie   poniosą  Państwo  żadnych   opłat   wzwiązku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpią wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,   w   którym   poinformowali   nas   Państwo   o   odstąpieniu   od   niniejszej   umowy.   Termin   jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą  Państwo   musieli   ponieść  bezpośrednie   koszty   zwrotu   rzeczy.   Wysokość  tych   kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 PLN. Odpowiadają  Państwo   tylko   za   zmniejszenie   wartości   rzeczy  wynikające   z   korzystania   z   niej   wsposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) www.sklepmajsterek.pl (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul.Warszawska 38, Węgrzce 32-086 przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Wnęk F.H.U. MAJSTEREK, ul.Warszawska 38, Węgrzce 32-086; dane kontaktowe - numer telefonu: 501 315 999, adres e-mail: sklep@sklepmajsterek.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Grzegorz Wnęk można się kontaktować pisząc na adres pocztowy sklep@sklepmajsterek.pl, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy, w tym przykładowo do: zapewnienia obsługi transakcji zawieranych
poprzez Sklep Internetowy Majsterek dostępny pod adresem ww.sklepmajsterek.pl
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: 
a) analiza marketingowa i sprzedażowa ruchu na sklepie internetowym.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.


7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

a) zawarcia i wykonania umowy, w tym przykładowo do: zapewnienia obsługi transakcji zawieranych
poprzez Sklep Internetowy Majsterek dostępny pod adresem ww.sklepmajsterek.pl
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl